ePUAP - elektroniczna platforma usług

EPUAP

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) umożliwia doręczanie pism i wniosków do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie za pośrednictwem Internetu (Elektronicznej Skrzynki Podawczej).

ePuAP

Zobacz jak działa ePUAP (kliknij)

 

W celu skorzystania z usługi internetowej użytkownik powinien:

 1. Utworzyć swoje konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl). Po założeniu konta można zalogować się do systemu.
 2. Wydrukować, wypełnić i zeskanować odpowiedni formularz (wniosek, zaświadczenie) umieszczony na platformie, następnie dodać go w formie załącznika do pisma ogólnego i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej poradni.

 

Lista dostępnych pism i wniosków:

Pismo ogólne do poradni (kliknij)

Usługa umożliwia złożenie pisma, wniosku do poradni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kliknij)

Usługa pozwala na uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi: niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem (Z. Aspergera), z zaburzeniami sprzężonymi, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, zagrożonym uzależnieniami.

Dostępne formularze:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla zespołu orzekającego,
 • Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (kliknij)

Usługa pozwala na uzyskanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (wydaje się na czas określony nie krótszy niż 30 dni, jeżeli stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia naukę w warunkach szkolnych).

Dostępne formularze:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla zespołu orzekającego.

 

Przeprowadzenie badań i wydanie opinii (kliknij)

Usługa umożliwia złożenie do poradni wniosku o przeprowadzenie badań i wydanie opinii (np. w sprawie badania zmysłów, dostosowania warunków sprawdzianów i egzaminów, objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i innych) oraz wydanie wyników badań, przekazanie dokumentacji / karty klienta do innej poradni.

Dostępne formularze:

 • Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych,
 • Wniosek o wystawienie opinii,
 • Wniosek o wydanie wyników badań,
 • Wniosek o przekazanie dokumentów / karty indywidualnej klienta.