Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 8928

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie
 • Adres: ul. Jagiellońska 69
  05 - 120 Legionowo
 • E-mail: poradnia@ppplegionowo.pl
 • Telefon: 22 774 38 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie

ul. Jagiellońska 69

05 - 120 Legionowo

Do budynku prowadzą dwa wejścia. jedno wejścioe znajduje sie z boku budynku, gdrugie wejście znajduje sie z tyłu budynku. Do obu wejśc prowadzą stopnie. Przy wejściu bocznym znajduje się podjazd dla wózków. 

Drzwi wejściowe boczne i tylne posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do przemieszcania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, osoby poruszającej się z białą laską, osoby poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. 

Budynek posiada częściowo parter oraz pierwsze i drugię piętro. W budynku jest winda (po prawej stronie w korytarzu od strony wejścia bocznego). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Recepcja znajduje się na II piętrze na wprost wejścia. Lada recepcji jest obniżona pozwalająca na swobodny dostęp osoby znajdującej się na wózku inwalidzkim.

Tablica informacyjna znajduje sie po lewej stronie przy wejściu do windy. Tablica ma kontrastową kolorystykę (czarne litery na szarym tle).

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku, po lewej stronie od wejścia. 

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter, pierwsze i drugie piętro. Do poziomu piętra pierwszego i drugiego prowadzą schody oraz winda. 

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta po zawiadomieniu przy pomocy dzwonka. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliw9ości skorzystania z pomocy tłumacza migam.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.